Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie

Artikel 1 Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop-of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij
deze door Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 2 Aangaan van de overeenkomst
 2.1   Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Hendrix       Budgetbegeleiding & Thuisadministratie eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie.
2.2   De verplichtingen van Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie gaan nooit verder dan door Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie schriftelijk is bevestigd.
2.3  Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie het intakeformulier/overeenkomst ondertekend hebben.
2.4 Alle schriftelijke aanbiedingen van Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Artikel 3 medewerking cliënt
3.1 De cliënt zal steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3.2 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de cliënt zijn in artikel 3.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 3.1 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de cliënt en is Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen.
Artikel 4 Uitvoering
4.1  Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden een inspannings-verplichting op zich en zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
4.2  Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd rekening houdend met redelijke wensen van de cliënt, met dien verstande dat Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie in voorkomend geval desgevraagd de cliënt tevoren zal inlichten over de wijze waarop de uitvoering wordt vormgegeven.
4.3  Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie heeft het recht zich bij de uitvoering van bepaalde werkzaamheden door derden te laten bijstaan dan wel bepaalde werkzaamheden , zonder kennisgeving aan de cliënt, door derden te laten uitvoeren.
4.4 Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie zal zich enkel bezig houden met het begeleiden van de cliënt en zal geen advies uitbrengen, in het bijzonder te noemen juridisch -, fiscaal – of financieel advies; notariële werkzaamheden of medische advisering.
4.5 Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie zal nimmer meewerken aan het verkrijgen van volmachten en toegang tot gegevens middels wachtwoorden, toegangscodes en/of pincodes. 
Artikel 5 Wijzigingen en meerwerk
5.1  Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en de omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. De extra werkzaamheden zullen door de cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie.
5.2 Cliënt aanvaard dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
Artikel 6 Honorarium
6.1  Alle overeengekomen tarieven zijn bindend en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie behoudt zich het recht voor de overeengekomen tarieven te verhogen nadat zij de wederpartij schriftelijk in kennis heeft gesteld.
6.2  De tarieven worden berekend aan de hand van de ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst door Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie gehanteerde tarieven voor de overeengekomen opdracht. Deze tarieven worden de wederpartij op diens verzoek ter hand gesteld.
Artikel 7 Betaling
7.1  Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie aan te wijzen bankrekening of middels contante betaling aan Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie
7.2  Indien de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie  is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
7.3  Heeft de cliënt bezwaar tegen een factuur van Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie dan geeft de cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
Artikel 8 Duur van de overeenkomst, annulering van de overeenkomst/afspraak
8.1 Opdrachten eindigen met hun uitvoering of op het door partijen overeengekomen tijdstip.
8.2 Indien de cliënt een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die reeds werden verricht en die zijn voorbereid integraal aan de cliënt in rekening worden gebracht.
8.3 Indien de cliënt verhinderd is en een  afspraak wenst te verzetten, dient de cliënt dit uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak kenbaar te maken, conform de annuleringsvoorwaarden. Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie ziet zich anders genoodzaakt voor de gereserveerde tijd, kosten in rekening te brengen.
8.4 De overeenkomst wordt overeengekomen voor onbepaalde duur en kan door beide partijen op ieder moment schriftelijk worden opgezegd.  
Artikel 9 Overmacht
9.1  Bij overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie opgeschort. In dat geval is Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of evenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie kan worden gevergd.
Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs- verkeers- en of transportstoringen in de aflevering van een gereed product grondstoffen en/of hulpmiddelen ziekte van ingezet personeel, stakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.   
Artikel 10 Geheimhouding
10.1 Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding tegenover derden van al hem/haar uit hoofde van de overeenkomst alsmede de uitvoering daarvan kennis genomen bedrijfs- en privéaangelegenheden van Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie  in de ruimste zin van het woord. Dezelfde verplichting geldt voor Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie  ten aanzien van bedrijfs- en privéaangelegenheden van de cliënt.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Uitsluitingsclausule: Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid uit hoofde van de door haar uitgevoerde, verzochte of nagelaten handelingen jegens de cliënt. Daarnaast beperkt Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot een maximum bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW.
11.2 De aansprakelijkheid van Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
11.3 Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
11.4 Cliënt zal Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
11.5 Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
11.6 Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
11.7 Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
11.8 Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
Artikel 12 Geschillen
12.1 Alle geschillen welke tussen Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de wettelijk bevoegde rechter in Nederland.
12.2  Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.
12.3 Op alle overeenkomsten tussen Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 13 Toepasselijkheid
13.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten door Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie gevestigd te Urmond, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53015738. Door het ondertekenen voor ontvangst van de algemene voorwaarden op de overeenkomst geeft de cliënt aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
13.2 Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
13.3 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
13.4 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hendrix Budgetbegeleiding & Thuisadministratie.